افزایش ظرفیت تولید

افزایش ظرفیت تولید

شرکت کهن آسین سازه تجهیز با استفاده از سیستم های جامع مدیریت و برنامه ریزی های منسجم موفق به افزایش توان تولید اسکلت فلزی از 1500 تن در ماه به 2000 تن شده است.
این شرکت، در مجموعه کارگاهی خود همچنان با بروزرسانی سیستم های تولید در پی افزایش تولید ماهیانه توأم با افزایش کیفیت محصولات می باشد.