برشکاری و سوراخکاری

مراحل مربوط به اجرای عملیات ساخت عبارتنداز:

1.عملیات برشکــاری
برشکاری توسط دستگاه CNC
برشکاری توسط گیوتین
برشکاری توسط دستگاه پلاسما
برشکاری معمولی(هوابرش)
برشکاری توسط دستگاه راسته بر

2.عملیات سوراخکــاری
سوراخکاری توسط دستگاه CNC
سوراخکاری توسط دستگاههای دریل رادیال
سوراخکاری توسط دستگاههای دریل مگنت
سوراخکاری توسط برش پلاسما