تهیه مدل سه بعدی

_ تهیه مدل سه بعدی از کارهای اجرایی سازه های فلزی توسط نرم افزارTeklaStructu
_ تهیهMTO توسط نرم افزارTEKLA
تهیه گزارشات کامل شاملMaterial List by Size(لیست متریال با تیپ بندی Sizeو اندازه)
Assembly List(لیست قطعات مونتاژی با جزئیات)
Part List(لیست قطعاتsingle part قطعات جزء باجزئیات)
Assembly Part List(لیست قطعات جزء در هر قطعه مونتاژی با جزئیات)
Bolt List لیست پیچ ومهره مورد نیاز در هر سازه با جزئیات ابعاد و اندازه
_تهیه گزارشات دیگر توسط نرم افزار مطابق خواسته های مشتری