تهیه نقشه های سایت

2.نقشه هایAssembly(مونتاژ)

1.نقشه هایplan

4.Cutting plan(تهیه نقشه کارت برش)

3.Single part(نقشه های جزء برشکاری وسوراخکاری)