سندبلاست و رنگ آمیزی

مراحل مربوط به سندبلاست و رنگ آمیزی عبارتنداز:
1. اجرای عملیات سندبلاست Sand Blast
2.اجرای عملیات رنگ آمیزی در لایه های مختلف مطابق دستورالعمل پروژه ها(Painting)