طراحی داخلی

ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠــﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داﻧـﺶ، ﻓﻦ و ﻫﻨـﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮم، رنگ ،بافت و… ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎ و دﺳﺖ یابی ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻨﺎر زﯾﺒﺎﯾـﯽ دارد. در واﻗﻊ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿـﺮي از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿـﻦ ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﻣﺪرﺳﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮي، ﮔﺮوه ﻣﻌﻤـﺎري ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻬﻦ آﺳﯿـﻦ ﺗﺮﯾـﻦ آﺗﻠﯿـﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣـﯽ داﺧﻠـﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﮑـﻞ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ آﺗﻠﯿـﻪ ﺑﺎ ﺗﺤـﻠﯿـﻞ دﻗﯿـﻖ ﻧﯿـﺎزﻫـﺎ و روﺣﯿﺎت . ﮐـﺎرا و دﻟﻨﺸﯿــﻦ را در دﺳﺘــﻮر ﮐـﺎر دارد، ﺧـﺎص ﮐـﺎرﻓـﺮﻣــﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻓﻀـﺎﻫـﺎي ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮد اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﻋﻀـﻮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻃــﺮاﺣـﯽ داﺧـﻠـﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .

نمونه ای از پروژه های اجرا شده طراحی داخلی