مشخصات فنی کارخانه ساخت

ردیفشرحواحدمساحت
1مساحت کلمترمربع50000
2سالن های مونتاژ کاری و جوشکاریمترمربع4000
3مساحت سالن قطعه سازیمترمربع700
4مساحت ساختمان اداریمترمربع250
5مساحت انبار سرپوشیدهمترمربع650
6مساحت انبار و سایت روبازمترمربع42000
7کارگاه سندبلاست و رنگ آمیزیمترمربع3000

ظرفیت تولید ماهیانه 1500 تن(قابلیت افزایش تا 2000 تن در ماه)