مونتاژ

عملیات مونتاژ
1_Hساز:دستگاه تولید تیرورق به صورت اتوماتیک در سایزهای مختلف(260تا1500میلی متر)

2_Hصاف کن هیدرولیکی:صاف نمودن باکس ها و تیرورق های جوشکاری شده توسط دستگاه نورد

3_مونتاژ سایر قطعات پیش ساخته شده بر روی تیرهای اصلی و ستون ها