کنترل کیفی

مراحل مربوط به کنترل کیفیت عبارتنداز:
1. کنترل ابعادی مربوط به قطعات برشکاری و مونتاژشده (Dimension check)
2.انجام تست های مایعات نافذ (Penetraitiontest_PT)
3.کنترل ابعادی و ظاهری جوش (Visual test_VT)
4.کنترل کیفیت جوش ، ضخامت سنجی و lamination test فلزات توسط دستگاههای التراسونیک (Ultrasonic test_UT)
5.کنترل کیفیت جوش توسط تست های رادیوگرافی (Radio graphy test_RT)