احداث کارخانه لیچینگ مس نارباغی

احداث کارخانه لیچینگ مس نارباغی

  • محل پروژه : ساوه - نارباغی
  • عملیات های اجرایی شامل : سویل،اسکلت های فلزی،مکانیکال،الکتریکال،نصب تجهیزات و راه اندازی
  • نام کارفرما : شرکت زاگرس مس سازان
  • تاریخ قرار داد: 1393/07/01